Rozpoczynamy współpracę w ramach projektu “Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”

STUDIO PLAN jako podwykonawca sporządzi numeryczną mapę działek ewidencyjnych, w tym w szczególności:

– weryfikacja, uzupełnienie oraz korekta geometryczna wszystkich punktów granicznych działek,

– zebranie i analiza materiałów geodezyjno-prawnych dla działek, na których występują kolizje konturów budynków z granicami działek odrębnych nieruchomości,

– analiza spójności numerycznej mapy ewidencyjnej z bazą opisową i z mapami analogowymi oraz dokumentacją źródłową,

– przeprowadzenie kontroli wewnętrznej opracowania.

Opracowanie obejmuje obszar jednostki ewidencyjnej Jeziora Wielkie o powierzchni 12356,11 ha.

Projekt „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”  jest realizowany przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.