OFERTA

Wykonujemy:

  • Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Analizy środowiskowe
  • Inwentaryzacje przyrodnicze w procesie inwestycyjnym i projekty zieleni
  • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach / oceny oddziaływania na środowisko
  • Programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami